دوشنبه بیست و نهم اسفند

امشب یه سال خالی و مزخرف تموم می شه...

تا این جاش که خوبه...

ولی خب بعدش یه سال خالی و مزخرف دیگه شروع می شه...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home