چهارشنبه سی ام فروردین

تنها بودن سخته

ولی نه سخت تر از تحمل کردن تو...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home