دوشنبه بیست و ششم تیر

منم خیلی چیزا دلم می خواد

یعنی دلم می خواست


خ.ک:خاکستر یخ زده ی آرزوها...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home