سه شنبه سوم مرداد

همیشه می خواستم غیر از اونی بشم که بقیه می خوان

آخرشم نه اون چیزی شدم که اونا دوست داشتن ، نه اونی که خودم می خواستم

شدم همین گهی که می بینی...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home