یکشنبه پانزدهم مرداد

به خودم اعتماد کردم

ولی خودم هیچ غلطی نکرد

نخواست...شایدم نتونست...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home