چهارشنبه هجدهم مرداد

می دونم تا بوده همین بوده

ولی می خوام بدونم همین هم خواهد بود؟

یعنی به همین مسخرگی؟


خ.ک:آره،دقیقا به همین مسخرگی...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home