جمعه بیستم مرداد

هر چقدر می تونی از من متنفر باش

مطمئن باش که لیاقتشو دارم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home