پنجشنبه نهم شهریور

فرق من با یه کاغذ مچاله شده که افتاده یه گوشه اینه که

اون حداقل یه زمانی به یه دردی می خورده...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home