شنبه یازدهم شهریور

روز و هفته و ماه و که بی خیال

بپرس امسالم با پارسال چه فرقی داره

شاید چیزی برای گفتن داشته باشم


خ.ک:سال و هم بی خیال...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home