دوشنبه سیزدهم شهریور

من در پس خویش جای پایی ندارم

و گاه یقین ندارم که هستم


خ.ک:هستم؟ نه ، نیستم...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home