پنجشنبه شانزدهم شهریور

دیگه این که می ترسم

می ترسم از این که زندگیم به همین مسخرگی بمونه

و این که خسته شدم

هم از این مسخرگی

هم از این ترس

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home