پنجشنبه بیست و سوم شهریور

و این که هیچ وقت عادت نمی کنم

نه به ترس

نه به مسخرگی

نه به خستگی

نه کلا به این زندگی...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home