پنجشنبه ششم مهر

هیچ وقت یاد نگرفتم چه جوری با این زندگی حال کنم

حتی یاد نگرفتم وانمود کنم که دارم باهاش حال می کنم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home