پنج شنبه بیستم مهر

وقتی همه چی تکراری شده

حتی همین نالیدن از تکرار

حتی همین نالیدن از تکراری شدن نالیدن از تکرار

حتی همین نالیدن از تکراری شدن نالیدن از تکراری شدن نالیدن از تکرار...

دیگه چه حرف تازه ای؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home