جمعه پنجم آبان

سخته

ولی کنار میام

باید کنار بیام

باید کنار بیام

سخته

خیلی سخته

ولی باید کنار بیام...


خ.ک:با خودم ، با این زندگی...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home