جمعه دوازدهم آبان

چیزی نیست

فقط دارم خودمو دود می کنم می فرستم هوا

نگران نباش

چیزی نیست

سیگارتو بکش

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home