چهارشنبه هفدهم آبان

مغز پوسیده

روح پلاسیده

آخرشم احتمالا معلوم می شه که از همون اول مرده بودم...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home