یکشنبه بیست و یکم آبان

هنگامی که زندگی هنوز می گوید: "من از آن توام "

گر چه نیک می دانیم به ما خیانت می ورزد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home