دوشنبه بیست و نهم آبان

کاش می دونستی چقدر غیر قابل تحمل میشی وقتی همش از

غیر قابل تحمل بودن این و اون حرف می زنی...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home