چهارشنبه یکم آذر

می بخشم و می گذرم

می بخشم و فراموش می کنم

احتمالا به خاطر این که کار دیگه ای نمی تونم بکنم

به خاطر این که کمتر بسوزه ماتحتم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home