سه شنبه هفتم آذر

زندگی منم به دو دوره تقسیم می شه

. قبل از بعد

. بعد از قبل

فرق این دو دوره هم یه چیزی تو مایه های فرق بین ان و گهه....

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home