شنبه یازدهم آذر

- یادش بخیر

- یاد چی؟

- هیچی...همین جوری الکی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home