سه شنبه پنجم دی

نه

نمی خواد بیخودی بهم فرصت بدین

من عوض نمی شم

همین گهی که هستم خواهم موند

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home