سه شنبه دوازدهم دی

باتلاق که می دونی چیه؟

دست و پا زدن هم که می فهمی یعنی چی؟

هیچی دیگه همین

تو در چه حالی؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home