سه شنبه دهم بهمن

و بازم همون صدای همیشگی می پیچه تو گوشم :

تو باختی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home