پنجشنبه دوازدهم بهمن

- این بارم مثل هفت هزار و نود و چهار دفعه ی قبلیه؟

- نه ، این دفعه یه کم فرق می کنه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home