دوشنبه شانزدهم بهمن

اوه ببخشید

یه لحظه یادم رفت که قرار بود منم یه کثافتی مثل خودت باشم

اوه ببخشید

اصلا یادم رفته بود که دارم تاوان کثافت کاریای نکردمو می دم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home