پنجشنبه نوزدهم بهمن

و به چس ناله کردن ادامه می دم

به چس دود کردن زندگیم

و کم رنگ می شم

کم رنگ تر و کم رنگ تر و کم رنگ تر و کم رنگ تر و

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home