جمعه بیست و پنجم اسفند

خواهد ماند در یاد

که ماتحت جر خورد

از این همه فریاد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home