پنجشنبه شانزدهم فروردین

من بودم و کاپانا و کره خری به نام گریزلا...

ولی اصلا دلم نمی خواست اون جوری تموم شه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home