چهارشنبه بیست و دوم فروردین

خنده ام می گیره

از بغضی که همین جوری بغض مونده

بغضی که نمی شکنه

که بوده و هست و ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home