سه شنبه چهارم اردیبهشت

روزها می گذرند

تو پیرتر می شوی

و من از زندگی سیرتر

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home