چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت

ماییم و تکه ای آب و جرعه ای نان

شادیم و گشاد

گشادیم و شاد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home