چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت

بادبادک ها سوختند و آسمان من خالی شد

خالی تر از همیشه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home