یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت

آری

این دقیقه ها تلخند

ولی نه تلخ تر از لبخندی که بعد از به گه کشیده شدن آن روز شیرین بر لبانت نشست

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home