چهارشنبه دوم خرداد

در آستانه ی به خاک رفتن هستم

یا یه چیزی تو همین مایه ها

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home