پنجشنبه دهم خرداد

طرد شده ام

تبعیدم کرده اند

رانده اند من را

از کجا؟ نمی دانم

به کجا؟ نمی دانم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home