شنبه پنجم خرداد

و واکنش من نسبت به واکنشی که تو نسبت به واکنش من نشون دادی این

خواهد بود که دیگه هیچ واکنش احمقانه ای نسبت به واکنش های احمقانه ی تو نشون ندم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home