سه شنبه یازدهم اردیبهشت

درختا باز قد می کشن

حتی تو سایه ی تبر- امیدوارم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home