شنبه پانزدهم اردیبهشت

خواهم نوشت

خواهم گفت

خواهم رفت

و خواهم های دیگر که تا ابد خواهم خواهند ماند

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home