شنبه دوازدهم خرداد

- دیگه هیچ وقت بهت دروغ نمی گم

- راست می گی ؟

- معلومه که راست می گم . مگه تا حالا بهت دروغ هم گفتم ؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home