شنبه نوزدهم خرداد

پریروز ، دیروز فردا بود

دیروز ، امروز

فردا امروز می شه دیروز

پس فردا ، فردا

دقیقا به همین سادگی و مسخرگی


کلا بی خیال

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home