سه شنبه بیست و دوم خرداد

این روزا کم پیش میاد چیزی بره رو اعصابم

این اعصابمه که خیلی راحت میره زیر خیلی چیزا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home