جمعه هشتم تیر

باران بارید بر دفتر شعرم

شعرهایم را شست و برد و ریخت در جوی آب

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home