جمعه پانزدهم تیر

هنگامی می گوییم بن بست رخ داده است که یک پروسس در یک wait طولانی

برود و در انتظار سیگنالی باشد که هیچ گاه نخواهد رسید.

در انتظار سیگنالی باشد که هیچ گاه نخواهد رسید

سیگنالی که هیچ گاه نخواهد رسید

که هیچ گاه نخواهد رسید

هیچ گاه نخواهد رسید

بن بست

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home