یکشنبه هفدهم تیر

راهت را از میان پهن ها باز کن

حتی کف کفشت را هم برای له کردن پشگل ها کثیف نکن

از کنار تاپاله ها گذر کن

مقصد نزدیک است

مقصد نزدیکست

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home