جمعه بیست و دوم تیر

بر مغز ما فشار ها ، فشار ها

بر قلب ما فشار ها ، فشار ها

بر روح ما فشار ها ، فشار ها

بر -ون ما فشار ها ، فشار ها

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home