چهارشنبه بیست و هفتم تیر

خب تقصیر خودم بود

باید قبل از پریدن بال هام رو چک می کردم که نکردم و ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home