چهارشنبه هفدهم مرداد

می توان خندید

می توان به ـا رفت و همچنان خندید

می توان به ـا رفت و همچنان خندید و بیش از پیش به ـا رفت

می توان به ـا رفت و خندید و بیش از پیش به ـا رفت و همچنان خندید

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home