یکشنبه بیست و یکم مرداد

و دیگه اینکه

سر کوچه تون تو محله تون چقدر کتک می خوردم

سر جنابعالی یه چند بار داشتم می مردم

رکسانا تو رد شدی یه نگاه به ما نکردی

فقط می خوام اینو بگم چه اشتباهی کردی

یکی با لگد می زد یکی با مشت تو چونم

آخ ای وای نزنید می خوام زنده بمونم

توام داشتی یه گوشه مارو نگاه می کردی

از کتک خوردن ما داشتی تو حال می کردی

...

بس کن بس کن بس کن رکسانا

بس کن بس کن بس کن رکسانا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home